REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ FIT FOCZKI

(ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”)

 • 1

Definicje

 

 1. Aplikacja – aplikacja mobilna Fit Foczki wraz z całą infrastrukturą techniczną i elementami graficznymi oraz tekstowymi, którego właścicielem jest Usługodawca.
 2. Grupa Społecznościowa Fit Foczki — prywatna grupa w serwisie Facebook, która jest administrowana przez Usługodawcę i udostępniana Użytkownikowi Aplikacji w ramach Usługi w wariancie „premium”.
 3. Konto Użytkownika Aplikacji – oznaczony indywidualną i niepowtarzalną nazwą (loginem) oraz hasłem w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane Użytkownika Aplikacji, który zarejestrował się w Aplikacji zgodnie z Regulaminem. Założenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi prowadzenia Konta Użytkownika Aplikacji.
 4. Newsletter
 5. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta– osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która chce zawrzeć Umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie Umowa nie ma dla niej charakteru zawodowego.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady działania aplikacji mobilnej Fit Foczki.
 7. Rejestracja – oznacza założenie Konta Użytkownika Aplikacji. Rejestracja jest wymagana dla korzystania przez Użytkownika Aplikacji ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji.
 8. Subskrypcja– w zależności od wyboru Użytkownika Aplikacji jest to darmowy albo odpłatny indywidualny dostęp Użytkownika Aplikacji do Treści i funkcjonalności Aplikacji przez czas wskazany w niniejszym Regulaminie.
 9. Treści wszelkie treści (zarówno pisemne jak i graficzne) umieszczane w Aplikacji oraz na Grupie Społecznościowej Fit Foczki przez Usługodawcę do wiadomości Użytkowników Aplikacji, w szczególności takie jak jadłospisy i przepisy, kalkulator przeliczeniowy, licznik spożytych kalorii, baza produktów i ich kaloryczności, materiały wizualne.
 10. Umowa– umowa o dostarczanie Treści lub o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Usługi– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Aplikacji, za pośrednictwem Aplikacji, na zasadach określonych w Regulaminie, polegające na udostępnieniu Użytkownikowi Aplikacji funkcjonalności Aplikacji, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności tworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika Aplikacji, a także wysyłka powiadomień dotyczących Aplikacji i jej funkcjonalności oraz wysyłka Newslettera.
 12. Usługodawca – Olga Lewandowska, prowadząca działalność pod firmą Olga Lewandowska Dietetyk, ul. Cysterska 4, 59-330 Ścinawa, NIP 69224389203.
 13. Użytkownik Aplikacji – osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin i zawarła Umowę.

 

 • 2

Aplikacja – przedmiot działania i warunki korzystania z niej

 

 1. Przedmiotem działania Aplikacji jest dostarczanie Użytkownikom Aplikacji Treści oraz świadczenie Usług.
 2. Za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik Aplikacji może między innymi:
 • stworzyć Konto i korzystać z jego funkcjonalności;
 • zapisać się do Newslettera;
 • zawrzeć Umowę pomiędzy Użytkownikiem Aplikacji a Usługodawcą oraz wybrać określoną Subskrypcję, w jednym z dostępnych wariantów;
 • w zależności od wybranej Subskrypcji – korzystać z jadłospisów, przepisów, kalkulatora przeliczeniowego, licznika spożytych kalorii oraz innych materiałów udostępnianych w Aplikacji, a także tworzyć własne przepisy i wprowadzać własne produkty do jadłospisu;
 • ustalić swoje zapotrzebowanie kaloryczne oraz kaloryczność wymienionych w Aplikacji produktów, w oparciu o bazę wartości odżywczych Instytutu Żywności i Żywienia;
 • zapisać się na listę dotyczącą powiadomień o Aplikacji i jej funkcjonalnościach;
 • przy wyborze Subskrypcji w wersji „premium” – dołączyć do zamkniętej Grupy Społecznościowej Fit Foczki i korzystać z udostępnianych tam Treści oraz umieszczać własne;
 • kontaktować się z Usługodawcą za pomocą korespondencji email oraz Grupy Społecznościowej Fit Foczki.
 1. W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się do dostarczania Użytkownikowi Aplikacji Treści zamieszczonych w Aplikacji lub świadczenia ustalonych Usług na rzecz Użytkownika Aplikacji, a Użytkownik Aplikacji zobowiązuje się do korzystania z Treści lub Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, a także do uiszczania opłat z tytułu Subskrypcji, w przypadku gdy ma ona charakter odpłatny. Użytkownik Aplikacji może zawrzeć Umowę wyłącznie we własnym imieniu.
 2. Usługodawca zapewnia prawidłowy dostęp do Aplikacji, przy czym dostęp ten może ulec ograniczeniom w przypadku:
 • awarii i błędów;
 • prac konserwacyjnych lub mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych;
 • wystąpienia siły wyższej;
 • działań osób trzecich;
 • innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
 1. Usługodawca będzie informował Użytkownika Aplikacji z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Usługodawca będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach, w których spowodują one jak najmniejsze zakłócenie w możliwości korzystania z Aplikacji, np. w godzinach nocnych. Usługodawca przy tym nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, w szczególności zewnętrznych dostawców oprogramowania.
 2. Usługodawca może wydawać bezpłatne aktualizacje elementów Aplikacji (m.in. nowe wersje, poprawki błędów). Elementy Aplikacji będą aktualizować się do najnowszej wersji w sposób automatyczny, bez odrębnej zgody Użytkownika Aplikacji. W przypadku gdy wymagane będzie pobranie przez Użytkownika Aplikacji aktualizacji Aplikacji zostanie on o tym poinformowany wraz ze wskazaniem miejsca, w którym możliwe będzie pobranie aktualizacji Aplikacji.

 

 • 3

Konto Użytkownika Aplikacji i zapis na Newsletter

 

 1. Korzystanie z Aplikacji i jej funkcjonalności wymaga założenia Konta Użytkownika Aplikacji. Założenie Konta Użytkownika Aplikacji jest możliwe po podaniu loginu, hasła, imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu, wagi oraz wzrostu, a także jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności, które są bezpłatnie udostępniane Użytkownikowi Aplikacji.
 2. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Usługodawca tworzy Konto Użytkownika Aplikacji oraz przesyła potwierdzenie utworzenia Konta Użytkownika Aplikacji na podany przez Użytkownika Aplikacji podczas Rejestracji adres e-mail.
 3. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta Użytkownika Aplikacji w przypadku:
 • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika Aplikacji lub prawdziwości podanych przez niego danych;
 • ponownej rejestracji Użytkownika Aplikacji po usunięciu jego Konta Użytkownika Aplikacji przez Usługodawcę za naruszenie Regulaminu lub podejmowanie innych działań niezgodnych z prawem.
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Aplikacji zasad korzystania z Aplikacji Usługodawca wezwie Użytkownika Aplikacji drogą mailową do zaprzestania tych naruszeń, w terminie 3 (trzech) dni, a w razie braku reakcji Użytkownika Aplikacji na wezwanie, Usługodawca może drogą mailową wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz usunąć Konto Użytkownika Aplikacji. W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia przez Użytkownika Aplikacji zasad korzystania z Aplikacji, Usługodawca może zablokować Konto Użytkownika Aplikacji na okres do czasu wyjaśnienia kwestii naruszenia. W przypadku potwierdzenia naruszeń Usługodawca ma prawo drogą mailową wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto Użytkownika Aplikacji. W sytuacji, gdy w rezultacie czynności wyjaśniających podejrzenie naruszenia okaże się niezasadne, Konto Użytkownika Aplikacji zostanie odblokowane. W takim przypadku Użytkownikowi Aplikacji nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zablokowania Konta Użytkownika Aplikacji wskutek uzasadnionych podejrzeń Usługodawcy. W przypadku, gdy Usługodawca pozostawał w gotowości do wykonania Umowy, w tym dostarczania Treści, a Użytkownik Aplikacji nie chce lub nie może korzystać z tych Treści z przyczyn leżących po jego stronie (np. na skutek blokady Konta Użytkownika Aplikacji), Użytkownikowi Aplikacji nie przysługuje zwrot opłat za dokonaną Subskrypcję.
 2. Użytkownik Aplikacji może edytować dane, które podał podczas rejestracji Konta Użytkownika Aplikacji w ustawieniach Konta Użytkownika Aplikacji. Użytkownik Aplikacji jest zobowiązany do utrzymywania poprawności swoich danych oraz ich aktualizacji w razie jakiejkolwiek zmiany przez cały okres świadczenia Usług. Użytkownik Aplikacji może również w każdej chwili zażądać usunięcia Konta Użytkownika Aplikacji, przesyłając Usługodawcy odpowiednie żądanie pocztą elektroniczną na adres: fitfoczkiapp@gmail.com
 3. Jeżeli Użytkownik Aplikacji, który wykupił Subskrypcję w wariancie „premium”, zamierza brać udział w Grupie Społecznościowej Fit Foczki, powinien wówczas założyć i posiadać konto na portalu społecznościowym Facebook. Korzystanie z konta w serwisie Facebook następuje na zasadach przewidzianych w regulaminie tego portalu społecznościowego. Uzyskanie dostępu do Grupy Społecznościowej Fit Foczki jest możliwe po wykupieniu Subskrypcji w wersji „premium” i uprzednim wysłaniu prośby o dołączenie za pomocą odpowiedniej funkcjonalności serwisu Facebook oraz wskazaniu adres e-mail podanego przy zakładaniu Konta Użytkownika Aplikacji. Po pozytywnej weryfikacji prośby Użytkownika Aplikacji o dołączenie do Grupy Społecznościowej Fit Foczki, Usługodawca udziela Użytkownikowi Aplikacji dostępu do Grupy Społecznościowej Fit Foczki.
 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy, kto wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu udostępnioną przez Usługodawcę w Aplikacji funkcję zapisu do Newslettera lub oznaczy odpowiedni checkbox podczas dokonywania Rejestracji w trakcie zakładania Konta Użytkownika Aplikacji. Po podaniu adresu mailowego oraz wybraniu funkcji „Zapisz się” osoba zapisująca się otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linka zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. W każdej chwili możliwe jest zrezygnowanie z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika Aplikacji lub poprzez skierowanie maila w tym przedmiocie na adres fitfoczkiapp@gmail.com
 5. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

 • 4

Subskrypcja

 

 1. Wraz z założeniem Konta Użytkownik Aplikacji ma możliwość wyboru korzystania z nieodpłatnych lub odpłatnych Usług. Umowa dotycząca nieodpłatnych Usług i darmowej Subskrypcji zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa dotycząca odpłatnej Subskrypcji zostaje zawarta na czas określony równy okresowi Subskrypcji, za jaki Subskrypcja została opłacona. Umowa wygasa w przypadku śmierci strony, ustania jej bytu prawnego lub zakończenia likwidacji.
 2. Zakładając Konto Użytkownik Aplikacji wybiera jeden z rodzajów Subskrypcji dostępnych w Aplikacji.
 3. Dostęp do Treści i funkcjonalności Aplikacji różni się w ramach Subskrypcji, o czym Użytkownik Aplikacji jest informowany przed zawarciem Umowy.
 4. Darmowa Subskrypcja obejmuje nieodpłatny dostęp do niektórych Treści udostępnianych w Aplikacji, w tym kalkulatora zapotrzebowania dietetycznego oraz określonej puli przepisów, z których Użytkownik Aplikacji ma możliwość stworzenia własnego jadłospisu wraz z możliwością wprowadzenia posiłku/produktu spoza tych udostępnionych w Aplikacji. Darmowa Subskrypcja może zostać przez Usługodawcę ograniczona w czasie w każdym momencie. Ponadto Usługodawca również w każdym momencie może według własnego uznania rozszerzyć lub ograniczyć zakres funkcjonalności udostępnionych w ramach darmowej Subskrypcji.
 5. Odpłatna, miesięczna Subskrypcja zapewnia pełen dostęp do wszystkich Treści, udostępnianych w Aplikacji oraz w przypadku Subskrypcji w wariancie „premium” również w Grupie Społecznościowej. Miesięczna Subskrypcja jest automatycznie odnawialna na kolejny miesiąc, do czasu anulowania jej przez Użytkownika lub jej wygaśnięcia z przyczyn opisanych powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 6. Subskrypcja okresowa (dłuższa niż miesiąc) również zapewnia pełen dostęp do wszystkich Treści udostępnianych w Aplikacji oraz w przypadku Subskrypcji w wariancie „premium” również w Grupie Społecznościowej, jednakże nie jest automatycznie odnawialna na analogiczny okres.
 7. Wysokość opłat za wszystkie rodzaje Subskrypcji Usługodawca określa w Aplikacji. Usługodawca w każdym momencie ma prawo do zmian wysokości opłat za Subskrypcje, w szczególności do ustalania ograniczonych w czasie promocyjnych cen. W przypadku zmiany ceny miesięcznej Subskrypcji, Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do Konta Użytkownika Aplikacji co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed tą zmianą. Jeżeli Użytkownik Aplikacji nie anuluje Subskrypcji do dnia wejścia w życie zmian, od nowego okresu rozliczeniowego, następującego po dniu wejścia w życie zmian, obowiązuje go nowa wysokość opłaty. W przypadku anulowania Subskrypcji, Użytkownik Aplikacji traci dostęp do Subskrypcji w ostatnim dniu jej trwania.
 8. Użytkownik może dokonać zakupu Subskrypcji podczas zakładania Konta lub w każdym dowolnym momencie po założeniu Konta w jego ustawieniach. W przypadku braku wyboru Subskrypcji przy założeniu Konta, Użytkownikowi zostanie przydzielona Subskrypcja darmowa. Uiszczenie opłaty za pojedynczą Subskrypcję oznacza udzielenie licencji na korzystanie z Treści na rzecz jednego Użytkownika Aplikacji, który założył Konto Użytkownika Aplikacji.
 9. Użytkownik Aplikacji ma możliwość wyboru Subskrypcji miesięcznej lub okresowej. Użytkownik Aplikacji zobowiązany jest posiadać App Store iOS lub Google Play z aktywną kartą, która obsługuje płatności. Po zaksięgowaniu pierwszej płatności na koncie Usługodawcy Użytkownik Aplikacji otrzymuje pełen dostęp do wszystkich Treści oraz pozostałych funkcjonalności w Aplikacji, zgodnie z wybranym przez niego wariantem Subskrypcji. Użytkownik Aplikacji może w każdym czasie przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego zakończyć miesięczną Subskrypcję lub zamienić ją na inną w ustawieniach Konta Użytkownika Aplikacji. W takim przypadku miesięczna Subskrypcja wygasa z upływem ostatniego dnia jej obowiązywania. W przypadku braku możliwości pobrania opłaty za miesięczną Subskrypcję, Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania świadczenia Usług do czasu uiszczenia stosownej opłaty. Usługodawca jest również uprawniony do rozwiązania Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wybierając Subskrypcję okresową (dłuższą niż jeden miesiąc), Użytkownik Aplikacji dokonuje jednorazowej płatności za daną Subskrypcję za pomocą jednej z metod płatności udostępnionych w Aplikacji najpóźniej w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia złożenia zamówienia na Subskrypcję. Jeżeli w tym czasie Użytkownik Aplikacji nie dokona zapłaty, uznaje się, że Użytkownik Aplikacji zrezygnował z Subskrypcji, a zawarta Umowa wygasa. Tym samym, po upływie tego terminu Usługodawca nie rozpocznie świadczenia Usług przewidzianych w określonej Subskrypcji. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy Użytkownik Aplikacji otrzymuje pełen dostęp do wszystkich Treści oraz pozostałych funkcjonalności w Aplikacji, zgodnie z wybranym przez niego wariantem Subskrypcji. Po zakończeniu trwania Subskrypcji Użytkownik Aplikacji może wykupić nową Subskrypcję. W przypadku braku wykupienia nowej Subskrypcji, Użytkownikowi Aplikacji automatycznie przyznaje się darmową Subskrypcję.
 10. Użytkownik Aplikacji może w każdym momencie wykupić Subskrypcję okresową, nawet jeśli już posiada Subskrypcję miesięczną. W takiej sytuacji Subskrypcja miesięczna wygasa po upływie jej trwania i wtedy rozpoczyna się okres obowiązywania Subskrypcji okresowej. Jeżeli Użytkownik Aplikacji już posiada Subskrypcję okresową może w każdym momencie wykupić Subskrypcję miesięczną lub okresową. W takiej sytuacji Subskrypcja okresowa wygasa po upływie jej trwania i wtedy rozpoczyna się okres obowiązywania nowej zakupionej Subskrypcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Użytkownik Aplikacji ma możliwość otrzymania faktury VAT. W tym celu jest on zobowiązany przekazać Usługodawcy wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego przy wykupieniu Subskrypcji. Faktury VAT będą przekazywane elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika Aplikacji podczas zakładania Konta Użytkownika Aplikacji. W związku z tym Użytkownik Aplikacji upoważnia Usługodawcę do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez podpisu Usługodawcy.

 

 

 • 5

Prawa własności intelektualnej i ochrona danych osobowych

 

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkownika Aplikacji.
 2. Więcej informacji o celach przetwarzania danych, podstawach prawnych przetwarzania, zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach dostępne jest w Polityce prywatności.
 3. Usługodawca przygotowuje Treści udostępniane w Aplikacji. O rodzaju, liczbie oraz częstotliwości zamieszczania Treści decyduje Usługodawca. Treści te mogą być udostępnianie na czas nieoznaczony i oznaczony. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia określonych Treści w przypadku gdy naruszają lub mogą naruszać obowiązujące prawo, jak również prawa osób trzecich.
 4. Po uzyskaniu dostępu do Treści Użytkownik Aplikacji może się z nimi zapoznać korzystając z Aplikacji, jak również ma prawo pobrać je na swój nośnik (o ile dana Treść została oznaczona jako możliwa do pobrania przez Usługodawcę).
 5. Znak graficzno-tekstowy Fit Foczki (logo) oraz Treści umieszczane w Aplikacji przez Usługodawcę podlegają ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik Aplikacji nie może posługiwać się znakiem Fit Foczki oraz Treściami bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy, w tym nie może ich kopiować, modyfikować lub rozpowszechniać w całości lub części. Użytkownik Aplikacji zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w ty m.in. zewnętrznych dostawców.
 6. Usługodawca niniejszym udziela Użytkownikowi Aplikacji licencji do korzystania z Treści wyłącznie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Uprawnienia i obowiązki Użytkownika Aplikacji w ramach udzielonej przez Usługodawcę licencji do Treści są następujące:
 • Użytkownikowi Aplikacji przysługuje niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do pobierania, przechowywania, wyświetlania i korzystania z Treści w czasie trwania Subskrypcji;
 • Użytkownik Aplikacji może wykonywać swoje prawa, w tym korzystać z Treści wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego użytku;
 • Użytkownik Aplikacji nie może kopiować, rozpowszechniać ani wyodrębniać składników Treści, jak również nie może tworzyć produktów na podstawie Treści (nie może wykonywać dzieł pochodnych);
 • Użytkownik Aplikacji nie może używać Treści do świadczenia usług o charakterze dochodowym lub komercyjnym;
 • Użytkownik  Aplikacji zobowiązuje się korzystać z Treści w sposób zgodny z wszelkimi przepisami, które mają do nich zastosowanie, w tym między innymi ze stosownymi ograniczeniami dotyczącymi prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej.
 1. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika Aplikacji dostępu do Treści. Licencja wygasa wraz z zakończeniem dostępu do Treści, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi. W przypadku Treści, które zostały uprzednio pobrane i zapisane przez Użytkownika, po zakończeniu dostępu do Treści, Użytkownik Aplikacji może korzystać z tych Treści na zasadach dozwolonego użytku.
 2. W odniesieniu do utworów (w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), które mogą być tworzone lub wykorzystywane przez Użytkownika Aplikacji w ramach świadczonych Usług, np. w Grupie Społecznościowej Fit Foczki, Użytkownik Aplikacji udziela Usługodawcy niewyłącznej, zbywalnej i przenaszalnej licencji na korzystanie z tych utworów w działalności prowadzonej przez Usługodawcę. W ramach udzielonej licencji Usługodawca jest uprawniony do korzystania z utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udzielenie licencji następuje na czas oznaczony 20 (dwudziestu) lat. Po upływie 5 (pięciu) lat od dnia udzielania uprawnień do korzystania z utworów, licencja może zostać wypowiedzenia przez Użytkownika Aplikacji jedynie z terminem wypowiedzenia wynoszącym kolejne 5 (pięć) lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego oraz z ważnych powodów. Licencja jest udzielana bez ograniczeń terytorialnych. Usługodawca jest uprawniony do udzielania dalszych licencji osobom trzecim, w szczególności na potrzeby zatrudniania podwykonawców. Udzielenie licencji przez Użytkownika Aplikacji następuje nieodpłatnie, co oznacza, że Użytkownikowi Aplikacji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przekazania utworu do korzystania.
 3. Użytkownik Aplikacji ma zakaz dostarczania Usługodawcy oraz udostępniania w Grupie Społecznościowej Fit Foczki jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, tj. w szczególności:
 • naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania, w tym treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe,
 • popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną;
 • o charakterze rasistowskim,
 • naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług;
 • naruszających lub mogących naruszyć prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;
 • nawołujących do popełnienia czynu zabronionego, przestępstwa (wykroczenia) lub naruszenia praw innych osób.
 1. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu korzystania z Aplikacji przez Użytkownika Aplikacji, Użytkownik Aplikacji zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Usługodawca w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników Aplikacji będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.

 

 • 6

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), dalej „Ustawa o prawach konsumenta”, Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia w terminie 14 dni.
 2. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy, rezygnując ze złożonego zamówienia poprzez kontakt z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail fitfoczkiapp@gmail.com. W celu weryfikacji Użytkownika Aplikacji powinien on podać swój login oraz adres e-mail podany w ustawieniach Konta Użytkownika Aplikacji.
 3. W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a dokonane wpłaty ulegają zwrotowi. Użytkownik Aplikacji tym samym jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Z wyjątkiem tych kosztów strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.  W odniesieniu do powyższego Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkownikowi Aplikacji dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik Aplikacji, chyba że Użytkownik Aplikacji zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta Użytkownikowi Aplikacji nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
 • o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika Aplikacji, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 • o dostarczanie Treści, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika Aplikacji przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Treści uznaje się za dostarczone z chwilą pierwszego zalogowania się Użytkownika Aplikacji w Aplikacji.
 1. Użytkownikowi Aplikacji nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 4 powyżej. Usługi świadczone przez Usługodawcę opierają się na dostarczaniu Treści, zatem w przypadku rozpoczęcia korzystania z zakupionej Subskrypcji przed upływem 14 (czternastu) dni od jej zakupu, Użytkownik Aplikacji nie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn i utraci prawo do zwrotu uiszczonej opłaty.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.

 

 • 7

Rozwiązanie umowy

 1. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 (słownie: trzydzieści) dni, w szczególności w przypadku:
  • utraty przez Usługodawcę możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę na dotychczasowym poziomie;
  • trwałego zaprzestania świadczenia Usług, zmiany zakresu świadczenia Usług lub zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Usługodawcę;
  • cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Usługodawcę, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa.
 2. Usługodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika Aplikacji do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 (trzy) dni, w przypadku, gdy Użytkownik Aplikacji:
  • narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności warunki licencji udzielonej przez Usługodawcę lub zasady korzystania z Aplikacji;
  • narusza przepisy prawa, normy społeczne lub prawa osób trzecich;
  • nie uiszcza opłat za Subskrypcję lub uiszcza je z opóźnieniem;
  • prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Aplikacji lub godzące w dobre imię lub reputację Usługodawcy.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Aplikacji, Użytkownikowi Aplikacji nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Usługodawcy z tego tytułu, jak również nie przysługuje zwrot opłat uiszczonych za Subskrypcję (w całości lub w części). Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.
 4. W zakresie darmowej Subskrypcji, Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem Aplikacji w każdym momencie poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail Użytkownika Aplikacji przypisany do Konta Użytkownika Aplikacji i usunięcie dostępu do Treści, objętych darmową Subskrypcją. Powyższe nie oznacza rozwiązania Umowy w zakresie utrzymywania Konta Użytkownika Aplikacji.
 5. Usługodawca może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności i z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Aplikacji postanowień niniejszego Regulaminu, zamknąć lub zawiesić Konto Użytkownika Aplikacji w trybie natychmiastowym. W takim przypadku uprawnienie Użytkownika Aplikacji do korzystania z Aplikacji wygasa.
 6. Użytkownik Aplikacji może usunąć Konto Użytkownika Aplikacji w każdym czasie poprzez skorzystanie z funkcji Aplikacji „Usuń Konto”, dostępnej w ustawieniach profilu Użytkownika Aplikacji.
 7. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony Użytkownik Aplikacji może rozwiązać Umowę z Usługodawcą w każdej chwili, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na adres: fitfoczkiapp@gmail.com, anulując Subskrypcję miesięczną z poziomu Konta Użytkownika Aplikacji lub zaprzestając korzystania z Usług (np. poprzez wypisanie się z listy zainteresowanych, rezygnację z Newslettera itp.). W przypadku anulowania Subskrypcji miesięcznej wygasa ona w ostatnim dniu jej trwania.
 • 8

Reklamacje i odpowiedzialność

 

 1. Użytkownicy Aplikacji mają prawo do składania reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług.
 2. Reklamacje odnośnie do Usług mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mail: fitfoczkiapp@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać zarzuty odnoszące się do Usług wraz z uzasadnieniem, login i adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika Aplikacji składającego reklamację oraz proponowany sposób załatwienia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji wraz z jej uzasadnieniem jest przesyłana Użytkownikowi Aplikacji drogą elektroniczną na podany adres mailowy przypisany do Konta Użytkownika Aplikacji.
 4. W razie odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie z proponowanym przez Użytkownika Aplikacji sposobem lub nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę, Użytkownikowi Aplikacji przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta w każdym czasie podczas postępowania reklamacyjnego przed Usługodawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:
 • wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
 • wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
 • zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 1. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości, pouczenie zawarte w ust. 5 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Usługodawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień poniżej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie, co oznacza, że Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
 • brak dostępu do Aplikacji z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Aplikacji;
 • skutki blokady Konta Użytkownika Aplikacji;
 • wypowiedzenie Umowy z przyczyn stojących po stronie Użytkownika Aplikacji;
 • działania Użytkownika i ich skutki związane z korzystaniem z Aplikacji;
 • działania lub zaniechania osób trzecich (w tym również dostawców i wykonawców Usługodawcy) oraz ich skutki;
 • utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Usługodawcy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Aplikacji lub osoby trzeciej, niezależnej od Usługodawcy;
 • nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Aplikacji lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;
 • skutki opóźnienia w uiszczaniu opłat za Subskrypcję przez Użytkownika Aplikacji;
 • niezastosowanie się przez Użytkownika Aplikacji do wskazówek i zaleceń Usługodawcy oraz postanowień niniejszego Regulaminu;
 • skutki korzystania ze Aplikacji z naruszeniem przepisów prawa;
 • skutki siły wyższej.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność Usługodawcy może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika Aplikacji z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do równowartości opłat uiszczonych przez Użytkownika Aplikacji za Subskrypcję.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika Aplikacji będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym wszelkie wskazane w niniejszym Regulaminie postanowienia związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Usługodawcy z tego tytułu nie dotyczą Konsumentów i Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

 

 • 9

Wymagania techniczne i szczególne zagrożenia

związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla urządzeń spełniających wymagania techniczne opisane w niniejszym Regulaminie. Wykorzystywanie Aplikacji na urządzeniu niespełniającym wymagań opisanych w Regulaminie może prowadzić do jej błędnego działania oraz braku możliwości prawidłowego korzystania z jej funkcjonalności przez Użytkownika Aplikacji.
 2. Do poprawnego korzystania z Aplikacji wymagane jest. Niezbędny jest również stały dostęp do internetu oraz posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
 3. Do pobierania plików z Aplikacji w formacie pdf. niezbędne jest posiadanie najnowszej wersji oprogramowania Adobe Reader.
 4. Na potrzeby korzystania z Treści, które będą udostępniane za pomocą Grupy Społecznościowej, Użytkownik Aplikacji powinien posiadać aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook.
 5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takie którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. Aby przeciwdziałać zagrożeniom Użytkownik Aplikacji powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, przykładowo w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej (firewall), stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzania wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.
 6. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do wykorzystywanych systemów.

 

 • 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Użytkownik Aplikacji, korzystający z Aplikacji, ma obowiązek podawania prawdziwych i prawidłowych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy, jeżeli podane dane są nieprawdziwe lub nieprawidłowe.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Użytkownika Aplikacji adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie posiadane przez Użytkownika Aplikacji lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Aplikacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Aplikacji zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. We wszystkich sprawach Użytkownik Aplikacji może kontaktować się z Usługodawcą pod adresem email fitfoczkiapp@gmail.com.
 7. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest sprzeczne z ustawowymi prawami Konsumentami lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, postanowienie to nie może być interpretowane w sposób naruszający te prawa.
 8. W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2023r.