POLITYKA PRYWATNOŚCI

APLIKACJI MOBILNEJ „FIT FOCZKI”

 • 1

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Poniższa Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania danych osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
 2. Pojęcia pisane wielką literą mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie, dostępnym tutaj: https://www.olgalewandowskadietetyk.pl/regulamin-aplikacji-fit-foczki/
 3. Zgodnie z treścią RODO:
 • Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) przetwarzanych w ramach aplikacji mobilnej „Fit Foczki” będzie Olga Lewandowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Olga Lewandowska Dietetyk, ul. Cysterska 4, 59-330 Ścinawa, NIP 6922438920.
 • W sprawach związanych z RODO i w zakresie realizacji praw na gruncie RODO można kontaktować się na adres siedziby Administratora bądź na adres e-mail poczta@olgalewandowskadietetyk.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy, jak również rejestracji i utrzymania Konta Użytkownika Aplikacji oraz do wykonania już zawartej Umowy, w tym również związanej z zamówioną Subskrypcją;
 2. 6 ust. 1 lit b w celu realizacji zawartej umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter;
 3. 6 ust. 1 lit c RODO w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz realizacja wymogów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, a także wynikających z przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML);
 4. 6 ust. 1 lit f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego m.in. na:
 • prowadzeniu i zarządzaniu profilami w mediach społecznościowych (w przypadku korzystania przez Użytkownika Aplikacji z kont w mediach społecznościowych lub Grupy Społecznościowej Fit Foczki na Facebooku, w szczególności w przypadku udostępniania przez Użytkownika Aplikacji treści w komentarzach lub postach)
 • obronie przed roszczeniami prawnymi oraz dochodzenie roszczeń prawnych;
 • wymianie korespondencji oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania za pomocą adresu e-mail: fitfoczkiapp@gmail.com w zakresie w jakim nie dotyczą przedstawienia oferty, realizacji umowy bądź jej zawarcia;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, tzw. odbiorcom danych osobowych tj.:
 1. bankom – celem rozliczenia Umowy itp.;
 2. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, Policja, itd.);
 3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in podmiotom trzecim zajmującym się świadczeniem usług w zakresie dostarczania oprogramowania, przechowywania i szyfrowania danych, firmom hostingowym, profesjonalnym firmom wspomagającym procesy księgowe, operatorom pocztowym i kurierom, kancelariom prawnym lub podatkowym, a także przekazywane innym podmiotom w celu wykonania obowiązków prawnych (takim jak urząd skarbowy).
 • Dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy prawnej przetwarzania:
 1. W zakresie zawartych Umów przez okres ich trwania a po ich zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa (tj. m.in. dane rachunkowe przechowywane będą na podstawie przepisów o rachunkowości przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy, a w zakresie przedawnienia jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata, (art. 117 – 125 Kodeksu Cywilnego). Jeśli w trakcie procesu rejestracji umowa nie zostanie ostatecznie zawarta dane osobowe zostaną usunięte;
 2. W zakresie danych przetwarzanych w celu założenia Konta Użytkownika Aplikacji, korzystania z niego, jak i jego utrzymania przez czas niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności, chyba że Użytkownik Aplikacji wcześniej zgłosi prośbę o jego likwidację (na adres fitfoczkiapp@gmail.com), przy czym wszystkie konta nieaktywne przez 5 lat będą likwidowane automatycznie;
 3. W zakresie przetwarzania danych w związku z wysyłką wiadomości Newsletter – do czasu wyrażenia woli rozwiązania umowy o świadczenie drogą elektroniczną tejże usługi lub zakończenia przez Administratora akcji wysyłki Newsletterów;
 4. W zakresie, gdzie dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika Aplikacji wobec przetwarzania jego danych (art. 21 RODO) jednak nie dłużej niż w terminach wskazanych powyżej.
 • W sytuacjach przewidzianych prawem osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 1. prawo dostępu do treści danych;
 2. prawo ich sprostowania;
 3. prawo usunięcia danych;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Nadto osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonania usługi, wypełnienia zobowiązań prawnych oraz realizacji zadań objętych uzasadnionym interesem Administratora danych. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

 • 2

Bezpieczeństwo danych

 

 1. Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodne z przepisami RODO. Przetwarzając dane osobowe Administrator kieruje się następującymi zasadami opisanymi w art. 5 RODO tj.:
 • Zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania;
 • Zasadą ograniczenia celu przetwarzanych i zbieranych danych;
 • Zasadą minimalizacji zbieranych danych do niezbędnego ich zakresu;
 • Zasadą prawidłowości (aktualności) przetwarzanych danych;
 • Zasadą ograniczenia przechowywania danych (retencja danych);
 • Zasadą zachowania integralności danych oraz ich poufności.

 

 • 3

Zmiany polityki prywatności

 

 1. Administrator zastrzega możliwość sporadycznej aktualizacji polityki prywatności ze względu na nowe funkcjonalności lub zmiany w prawie. W przypadku wprowadzenia zmian, zostanie zaktualizowana data na dole strony polityki prywatności oraz wysłana informacja o zmianach na adres wskazany na Koncie Użytkownika Aplikacji.
 2. Ten dokument był ostatnio aktualizowany: 31.01.2023r.